Dorent palvelun Yleiset käyttöehdot

 

Rekisteröitymällä ja/tai käyttämällä Dorent-palvelua (palvelu on määritelty tarkemmin alempana) hyväksyt nämä yleiset käyttöehdot. Yleiset käyttöehdot koskevat Palvelun käyttöä sekä siellä olevaa sisältöä. 

Dorent-palvelu ja yleisten käyttöehtojen hyväksyminen

Dorent-palvelu (myöhemmin ”Palvelu”) on Internet-pohjainen sovellusalusta, jossa palveluntarjoajan kuten esimerkiksi kuntosali, liikuntaklubi, liikennöintiyhtiö tms. ennakkomaksuun, jäsenyyteen tai muuhun vastaavaan lyhyt- tai pitkäaikaiseen sopimussuhteeseen perustuvan palvelun (”Palveluntarjoaja”) asiakkaat/jäsenet voivat ilmoittaa palveluntarjoajalta hankkimansa palvelun, jäsenyyden tai muun sitoumuksen (myöhemmin ”Asiakkuus”) antamisesta vuokralle. 

Dorent-palvelussa palveluntarjoajan asiakkaat ja/tai jäsenet (”Vuokralleantaja”) voivat ilmoittaa Palveluntarjoajalta hankkimansa palvelun antamisesta vuokralle. Palvelussa yksityishenkilöt (”Vuokraaja”) voivat selata vuokrailmoituksia, ja vuokrata sekä maksaa vuokraamansa palvelun. Vuokralleantajasta ja Vuokraajasta voidaan käyttää yhdessä termiä ”Käyttäjät” ja yksin ”Käyttäjä”.

 Yleisten ehtojen lisäksi Palveluntarjoaja voi määritellä Palvelun käytölle muita ehtoja, jotka soveltuvat Palvelun käyttöön yhdessä näiden yleisten käyttöehtojen kanssa.

Vuokranantajaa koskevat erityiset käyttöehdot ja Palvelun käyttäminen

Vuokralleantaja laatii Palveluun Asiakkuuden vuokraamista koskevan vuokrausilmoituksen. Ilmoituksen laatimisen yhteydessä Vuokralleantaja laatii kuvauksen vuokrattavasta Asiakkuudesta, vuokrauksen keston sekä vuokrahinnan. Vuokrailmoitus tulee laatia Palveluntarjoajan erikseen määrittelemien ehtojen mukaisena. 

Vuokralleantajalla on oikeus missä vaiheessa tahansa, ennen kuin Vuokraaja on maksanut vuokrattavaksi annetun Asiakkuuden, poistaa vuokrausilmoitus Palvelusta ilman kuluja. Mikäli kukaan ei vuokraa Palvelussa ilmoitettua Asiakkuutta, ei Vuokralleantajalle aiheudu mitään kuluja.

Vuokralleantajan tunnistaminen tapahtuu palveluntarjoajan määrittelemän tunnisteen perusteella, kuten esimerkiksi jäsennumerolla. Vuokralleantajan on ilmoitettava vuokrailmoituksen laatimisen yhteydessä sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Vuokrausta koskevat ilmoitukset lähetetään Vuokralleantajalle sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. 

Kun Vuokralleantajan tarjoama Asiakkuus vuokrataan Palvelun kautta, Vuokralleantaja saa siitä tiedon sähköpostiinsa. 

Vuokraajan maksettua vuokraamansa Asiakkuuden Palvelun kautta, hyvitetään vuokrahinnan arvoa vastaavat pisteet Vuokralleantajan Dorent-tilille (”Pistetili”). Yksi piste vastaa yhtä euroa. Vuokralleantaja voi käyttää Pistetililleen kertyneitä pisteitä kaikkien Palveluntarjoajan tarjoamien palveluiden ja tuotteiden maksamiseen, ellei Palveluntarjoaja ole muuta erikseen ilmoittanut.

Pisteet ovat Vuokralleantajan käytettävissä heti, kun ne ovat kertyneet pistetilille. Jäsenyyden maksamiseen pisteitä voidaan kuitenkin käyttää aikaisintaan vuokrauksen alkamista seuraavan maksukauden alusta lukien. 

Pisteet ovat voimassa tietyn Palveluntarjoajan erikseen määrittelemän ajan siitä lukien, kun pisteet ovat kertyneet Vuokralleantajan Pistetilille. Vuokralleantaja voi milloin tahansa tarkistaa omalta Pistetililtään jäljellä olevien pisteiden määrän.  

Vuokralleantaja sitoutuu pitämään Asiakkuutensa voimassa niin kauan kuin Asiakkuuden vuokraus jatkuu. Vuokralleantaja ei saa ilmoittaa Palvelussa vuokrattavaksi sellaista Asiakkuutta, johon hänellä ei itsellä ole oikeutta.

Vuokralleantaja ei voi muuttaa Pistetilille kertyneitä pisteitä missään tilanteessa rahaksi, vaan Pisteitä voidaan käyttää ainoastaan Palveluntarjoajan tarjoaminen palveluiden ja tuotteiden maksamiseen Pistetilin kautta.

Vuokraajaa koskevat erityiset käyttöehdot ja Palvelun käyttäminen

Vuokraaja voi selata Palvelussa olevia vuokrausilmoituksia ilman rekisteröitymistä tai kirjautumista. 

Asiakkuuden vuokraaminen ja maksaminen tapahtuu Palvelun kautta tilisiirtona pankkitunnusten avulla tai luottokortilla. Maksu tapahtuu heti siinäkin tapauksessa, että Asiakkuuden vuokraus alkaa myöhemmin.

Maksun suoritettuaan Vuokraajalle siirtyy vuokrailmoituksessa ilmoitetusta vuokrasuhteen aloituspäivästä lukien oikeus käyttää vuokratun Asiakkuuden mahdollistamia Palveluntarjoajan palveluita. 

Vuokraajalle siirtyy kaikki Vuokralleantajalle kuuluvat oikeudet Palveluntarjoajan palveluihin vuokrasuhteen ajaksi, ellei palveluntarjoajan määrittelemissä ehdoissa ole muuta ilmoitettu. 

Vuokraaja tiedostaa, että kysymyksessä on kuluttajien välillä tapahtuva palvelun kauppa. Näin ollen vuokraukseen ei liity palautusoikeutta missään tilanteessa. Vuokralainen ei voi myöskään keskeyttää vuokrausta eikä vuokrata Asiakkuutta eteenpäin. 

Palvelun käyttöä koskevat yleiset käyttöehdot

Käyttäjän tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja kolmansien osapuolten oikeuksia Palvelua käyttäessään. 

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei esitä Palvelussa mitään tietoa tai materiaalia, joka:

on harhaanjohtavaa, epätodenmukaista tai valheellista;

on lainvastaista, rasistista, loukkaavaa tai moraalisesti tuomittavaa;

sisältää muiden henkilöiden henkilökohtaisia, taloudellisia tai muuten arkaluontoisia tietoja;

loukkaa Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai lakeja tai viranomaismääräyksiä;

sisältää kaupallisia tai häiritseviä piirteitä, kuten mainoksia, pyramidihuijauksia tai roskasähköpostia;

saattaa sisältää ohjelmistoviruksia tai muita haitallisia elementtejä, jotka saattavat vahingoittaa ohjelmistojen, laitteiden tai järjestelmien toimintaa; tai

jollain muulla tavalla on ristiriidassa näiden yleisten ehtojen tai Palveluntarjoajan asettamien ehtojen  kanssa. 

Käyttäjä ei saa eikä saa yrittää: (i) kopioida koodia, purkaa, dekompiloida tai muutoin päätellä mitään Palvelun lähdekoodia tai algoritmia (ii) muuttaa, muotoilla, kääntää tai muutoin luoda johdannaisia teoksia mistään osasta Palvelua (iii) vuokrata, jakaa tai muuten siirtää tai kopioida yleisten ehtojen perusteella saatuja oikeuksia (iv) poistaa Palveluntarjoajan tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lataa pysyvään säilytykseen, muuta, jaa tai julkaise sellaista Palvelussa olevaa aineistoa, jota hän ei omista.

Mikäli Käyttäjä rikkoo tai muulla tavalla loukkaa yleisiä ehtoja tai edellä mainittuja säännöksiä, Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjää käyttämästä Palvelua joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Palveluntarjoaja voi myös ryhtyä toimenpiteisiin kielletyn toiminnan lopettamiseksi esimerkiksi poistamalla Vuokralleantajan jättämän vuokrausilmoituksen Palvelusta tai estämällä Käyttäjää, ilman erillistä varoitusta, pääsemästä Palveluun. Käyttäjä on korvausvastuussa kaikista suorista ja epäsuorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille yleisten ehtojen vastaisesta menettelystä. 

Oikeuksien luovuttaminen

Täyttäessään vuokrausilmoituksen Palvelussa Vuokralleantaja luovuttaa Palveluntarjoajalle oikeuden saattaa kyseiset tiedot myös muiden Palvelun Käyttäjien nähtäville Palvelun kautta. 

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkistaa Käyttäjien Palvelussa esittämää tietoa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa, torjua, muuttaa tai muunnella kaikkea Palvelussa esitettyä tietoa ja materiaalia. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hakea, lukea, säilyttää ja julkaista mitä tahansa tietoa, mikäli se on tarpeen (i) lakien, säännösten tai viranomaisohjeiden noudattamiseksi (ii) yleisten ehtojen täytäntöönpanemiseksi (iii) vilpin, turvallisuus- tai teknisten ongelmien tunnistamiseksi, estämiseksi tai paljastamiseksi, (iv) Palveluntarjoajan, Palvelun, sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi, taikka muiden vastaavien seikkojen perusteella.

Palvelun saatavuus

Palveluntarjoajan pyrkimyksistä huolimatta Palvelussa saattaa olla väliaikaisia tai pitkäaikaisia keskeytyksiä johtuen mm. ylläpidosta, yleisestä järjestelmän tai Internetin toimintahäiriöstä tai ns. ylivoimaisesta esteestä. Näin ollen Käyttäjällä ei välttämättä aina ole häiriötöntä pääsyä Palveluun. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun jatkuvaa ja häiriötöntä saatavuutta eikä ole missään vastuussa näissä taikka teknisissä järjestelmissä tai tiedonsiirrossa esiintyvistä vioista.

Vastuunrajoitus

Dorent Oy ei vastuussa Palvelun aiheuttamista välillisistä vahingoista. 

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliseen, yleisten ehtojen tarkoittamaan sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä.

Osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan viimekädessä Suomen Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely pidetään Oulussa suomen kielellä, elleivät osapuolet sovi muuta.